общи условия

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА НА “АЛФА ТД” ЕООД

 

1. Общи
Всички доставки, услуги, оферти и договори за закупуване на „Алфа ТД“
ЕООД, ДДС № BG 203786770, се основават изключително на настоящите Общи търговски условия на продажба и доставка.

„Алфа ТД“ ЕООД е собственик на онлайн магазин https//ecosmart.bg. Нашите клиенти се съгласяват, че в случай на конфликт между техните собствени условия на продажба и настоящите Общи търговски условия на продажба и доставка, последните ще имат предимство. Отклонения от условията, изложени тук, са допустими, само ако са потвърдени официално от „Алфа ТД“ ЕООД в писмена форма.
Настоящите Общи търговски условия на продажба и доставка представляват неразделна част от всяка оферта или договор на „Алфа ТД“ ЕООД . Всеки документ с условия, който противоречи на настоящите Общи търговски условия на продажба и доставка не важи и се счита за недействителен, освен ако в договор, в който страна е „Алфа ТД“ ЕООД изрично се дерогират част от  настоящите Общи търговски условия.
Купувачът е задължен да се запознае с настоящите Общи търговски условия на продажба и доставка.

2. Оферти
Офертите, издадени от „Алфа ТД“ ЕООД са необвързващи. Фирмата си запазва правото да прави промени и да доразвива технически стоките. В тази връзка, теглото, размерите и техническите спецификации, посочени за нашите продукти, са необвързващи.

Договор за доставка се счита за сключен, след излъчване от страна на „Алфа ТД“ ЕООД на потвърждение на заявката, съдържащо всички съществени и специфични договорки между страните.

3. Цени
Всички цени да се считат за индикативни, докато не бъдат вписани във фактура. Ако възникне увеличение на материалната стойност въз основа на обстоятелства, настъпили в рамките на периода от сключване на споразумение за доставка на стоки, „Алфа ТД“ ЕООД има право да коригира цените в съответния размер, освен в случай, на времево разстояние по-малко от 2 месеца между
първоначалното обявяване на цената и нейното фактуриране. При такова увеличение на цените купувачът не може да бъде в право да откаже поръчаното.

4. Условие на доставка и срокове
4.1. Срокът на доставка е винаги необвързващ. В случай на възникнала промяна на сключен договор за доставка, от „Алфа ТД“ ЕООД има право едностранно да удължи срока на доставката. „Алфа ТД“ ЕООД няма да бъде отговорна за забавяния, които са причинени по вина на трети лица. В такъв случай купувачът се отказва от правото да анулира заявката, както и от правото на искове за обезщетение. В случай на забавяне на изпълнението, от страна на купувача, последният трябва да поеме всички допълнителни разходи, произтичащи от забавата. Крайният срок на доставка е спазен, ако за времето на доставка клиентът е уведомен за готовността за доставка.
Ако доставката се забави по вина или по искане на купувача, на последния се начисляват всички разходи, произтекли от това забавяне, за всеки започнат месец след съобщението за готовност за доставка. „Алфа ТД“ ЕООД е в правото си да осъществява частични доставки.

4.2. „Алфа ТД“ ЕООД не е длъжна да извършва по-нататъшни доставки идоговорни действия, докато купувачът не е изпълни договорните си задължения.

5. Плащания
Плащането е по банков път – Потребителят извършва банков превод в размер на 100 % от
стойността на продукта по сметка на „Алфа ТД” ЕООД, която е собственик на https://ecosmart.bg:
– Като основание за плащане се посочва номер на проформа фактура, издадена от страна на продавача. След постъпване на сумата в
банковата сметка „Алфа ТД” ЕООД издава фактура за направеният банков превод. За целта е необходимо купувача да посочи трите си имена и ЕГН. Фактурата се получава при доставка на стоката заедно с гаранционната карта и инструкцията за употреба.
 Тази  фактурата се прикрепя към гаранционната карта, за да потвърди нейната валидност.

6.  Условията за приемане на стока
Купувачът, или негов пълномощник, трябва да провери и приеме стоката незабавно след получаването на мястото на приемане.
Ако купувачът изрично или мълчаливо откаже да провери стоката при получаване, счита се, че стоките са били доставени и приети надлежно като отговаряща на договорените условия.

Доставката се извършва изцяло на риска на купувача, независимо от договореното условие на доставка. Всички пратки се осъществяват по най-добра преценка на доставчика за сметка на купувача, като към решенията на доставчика не могат да се
предявяват претенции.

7. Запазване на собственост

7.1. „Алфа ТД” ЕООД си запазва правото на собственост върху всички доставени стоки, в това число резервни и заместващи части, дори ако са монтирани върху изделие, до пълното им изплащане от купувача. За краткост, тези стоки ще се наричат в този документ резервирани стоки.
7.2. В случай на препродажба, купувачът носи отговорност до пълното заплащане на всички наши претенции за всички доставени от нас стоки, дори в случай на пожар, кражба или други щети.
7.3. Правото на купувача да продава резервирани стоки се прекратява с прекратяването на плащанията към „Алфа ТД” ЕООД или ако са били започнати процедури по несъстоятелност срещу купувача. Купувачът е длъжен в такъв случай да върне незабавно всички резервирани стоки при поискване от „Алфа ТД” ЕООД. Искането за връщане на стоките не представлява прекратяване на договора.
7.4. Залагане или прехвърляне на резервираните стоки не е разрешено. Купувачът няма право да преостъпва доставените стоки като залог или обезпечение по възникнали искове. При запор или други интервенции от трети страни, купувачът е длъжен да уведоми незабавно „Алфа ТД” ЕООД в писмена форма. Независимо дали е успешен изхода от съдебния спор, направените разходи в тази
връзка се поемат от купувача.
7.5. В случай на просрочено плащане, „Алфа ТД” ЕООД има право да вземе неплатените доставени стоки незабавно. При положение, че държателят не върне получените стоки, „Алфа ТД” ЕООД има право да установи владение върху същите. С приемане на настоящите търговски условия, купувачът (получателят) дава съгласие, „Алфа ТД” ЕООД да извърши действията посочени в тази точка. Тези действия на „Алфа ТД” ЕООД не могат да се тълкуват като самоуправство.

8. Продуктова отговорност
Всякакви претенции за обезщетение, насочени срещу „Алфа ТД“ ЕООД от страна на купувача илиот трета страна, са изключени, освен ако лицето, предявяващо претенция докаже, че „Алфа ТД” ЕООД е причинила грешка, умишлено или най-малко поради груба небрежност. Дотолкова, доколкото купувачът може да докаже възникналите щети, исковете за обезщетение поради неизпълнение са ограничени до не повече от 20% от стойността на тази част от доставката на стоки или услуги, която е пряко засегната от грешка. „Алфа ТД” ЕООД не поема никаква отговорност, ако оборудването на купувача или неговия клиент се повреди в резултат на експлоатация на изправни стоки, доставени от „Алфа ТД” ЕООД.

9. Гаранция
9.1. „Алфа ТД” ЕООД. гарантира срещу дефекти в закупени стоки, както следва:

Гаранцията се изпълнява от НЕС чрез ремонт на закупената стока или подмяна на дефектни части, замяна или частично възстановяване на платената сума. При поискване, дефектиралите части или стоки трябва да бъдат изпратени към „Алфа ТД”
ЕООД за сметка на купувача. Замяна на дефектни стоки за изправни такива от същия тип се извършва по преценка на „Алфа ТД” ЕООД.
Повреди, които могат да се дължат на неподходящо или небрежно боравене със стоката или на естествено изхабяване и нормално износване, или на дефектни строителни работи в сградата, в която се монтира изделието или на неподходящтип сграда, не подлежат на гаранционно обслужване. Гаранционни искове се разглеждат, само ако са направени в писмена форма, незабавно след възникване на повреда. Устна или телефонна комуникация се счита недостатъчна.
9.2. „Алфа ТД” ЕООД.осигурява безплатен ремонт или подмяна на дефектирали материали, които доказано, не са изпълнили изискванията според съответния стандарт в срок:

Продукти и гаранционен срок, год.

Котли – 2

Италиански пелетни камини – 2

Български пелетни камини – 1

Сръбски пелетни камини – 1

Сроковете започват да текат от датата на получаване на стоката. Алфа ТД” ЕООД няма да носи отговоност за щети от механично износване и/или промени, причинени от метеорологични влияния. Незначителни отклонения в цвета и/или увреждане на повърхността, които не оказват влияние върху функционирането на изделието, не са предмет на гаранцията.
Гаранция за щети, причинени от форсмажорни обстоятелства или неправилна експлоатация не се осигурява.

Експлоатацията се приема за неправилна ако инсталирането и експлоатирането на изделието не са били извършени съгласно упътването за инсталация употреба и поддръжка, доставено със съоръжението, или ако е използвано неподходящо гориво, или ако изделието е било инсталирано в среда с висока запрашеност, или ако е използвана вода с агресивен химически състав, или ако изделието не е било инсталирано от упълномощен персонал, или ако подготвителните работи не са били извършени от упълномощен персонал, или ако пускътна изделието не е бил извършен от оторизиран от Алфа ТД” ЕООД персонал,  или ако на оторизирания персонал не е била предоставена възможност да провери оборудването на място незабавно след възникването на дефект, както и ако няма доказателства за надлежно извършен пуск и ежегодна профилактика от оторизирана фирма за поддръжка.

В гореизброените случаи Алфа ТД” ЕООД няма да поеме отговорност за никакви разходи по отстраняване на повредата.

Извършване на гаранционен ремонт или подмяна не води до удължаване на общия срок на гаранция. Повдигнат гаранционен иск не отлага датата на падеж на дължимите от клиента плащания. Алфа ТД” ЕООД извършва гаранционно обслужване, само ако всички задължения по доставка на продукта са платени. В случай, че купувачът наруши някое от задълженията си, изложени в настоящите Общи търговски условия на доставка, същият е длъжен да обезщети Алфа ТД” ЕООД срещу всякакви искове на трети страни възникнали в резултат неспазване на някое условие. Купувачът се отказва изрично за себе си и правоприемниците си от твърдение за причинени преки или косвени щети или последващи щети и загуба на печалби в момента на покупката или дефект на закупената стока както и в случай на груба небрежност. Повреди, които могат да се дължат на неподходящо или небрежно боравене със стоката или на естествено изхабяване и нормално износване, или ако има дефектни строителни работи в сградата, в която се монтира изделието или ако сградата е неподходяща, не подлежат на гаранционно обслужване.

Гаранционни искове се разглеждат, само ако са направени в писмена форма, незабавно след възникване на повреда. Устна или телефонна комуникация се счита недостатъчна.

10. Отказ от договор за покупка
Когато се откаже от договор за покупка, купувачът се задължава да плати неустойка в размер на 20% от стойността на поръчката. С плащане на неустойката не се погасяват по-нататъшни искове за обезщетение, които могат да възникнат в следствие на отказа.

В случай, че възникнат правни спорове по съдържанието и тълкуванието на договора, е договорено, че се признава юрисдикция на компетентния пловдивски съд в Република България.

.